Urban life De stad is een spiegel van de wereld. Het leven in steden wordt gekenmerkt door de complexiteit die diversiteit met zich meebrengt. Vele mensen van verschillende culturele achtergronden leven met elkaar in een klein stedelijk gebied. In de grote steden in Nederland heeft meer dan de helft van de jongeren minstens één ouder uit een niet-westers land.[1] Verder heeft de stad Amsterdam heeft met 7% de grootste populatie zwarte mensen in Europa. [2]De complexiteit van diversiteit brengt de nodige uitdagingen met zich mee, uitdagingen waar biculturele studenten dagelijks mee geconfronteerd worden. Deze uitdagingen en de eisen van de huidige samenleving vragen om een flexibiliteit van identiteit, het vermogen om met druk, conflicten en de snelheid van de maatschappij om te gaan.

Onderwijspositie Biculturele studenten behalen over het algemeen relatief slechtere studieresultaten dan studenten van Nederlandse origine. [3] Ze doen er langer over om hun studie af te ronden en hebben een minder actief studentenleven. Afro-Nederlandse studenten hebben in een enquête aangegeven zich niet te herkennen in bestaande studentenverenigingen omdat de gewoonten en tradities ze niet aanspreken.[4] Het gevolg hiervan is dat deze studenten minder kennis en ervaringen op doen tijdens hun studie tijd en daarmee een minder uitgebreide Curriculum Vitae opbouwen met negatieve gevolgen voor hun kansen op de arbeidsmarkt.

Arbeidsmarktpositie De arbeidsmarktpositie van biculturele jongeren is over het algemeen slechter dan jongeren  van Nederlandse origine omdat ze over het algemeen op lagere functies de arbeidsmarkt betreden en de instroom naar hogere functies beperkt blijft. Deze positie heeft te maken met studieachtergrond, een relatief zwak netwerk en culturele verschillen in communicatie, omgangsvormen en houding. Een bescheiden houding wordt vaak genoemd als reden dat biculturele studenten minder vaak promotie krijgen.

Sociaal kapitaal De omgeving waarin mensen opgroeien hebben een groot effect op de manier van denken en handelen en daarmee op de toekomst. Biculturele studenten komen relatief vaak uit een gezin met een lagere sociaaleconomische status. Vaak zijn zij de eersten in de familie die de stap naar het hoger onderwijs hebben gezet en hebben daardoor weinig steun vanuit huis. De kans dat jongeren opgroeien zonder vader in huis is voor Antilliaanse en Surinaamse respectievelijk vier en drie keer zo groot dan voor autochtone jongeren.[5] Bovendien geven Biculturele studenten aan een gebrek aan rolmodellen te hebben waar ze zich in kunnen herkennen.[6] Rolmodellen zijn mensen die ze kunnen inspireren en motiveren om het beste uit zichzelf te halen en ze kunnen helpen bij het bereiken van hun doelen.

Identiteitsvraagstukken Vele biculturele studenten ervaren problemen door ‘het leven tussen twee culturen’. De cultuur, normen, waarden en omgangsnormen waar ze mee opgroeien verschillen van de cultuur waar ze in de Nederlandse maatschappij mee te maken hebben. In de Surinaamse en Afrikaanse cultuur spelen hiërarchie, het collectief en autoriteit bijvoorbeeld een belangrijke rol terwijl individuele vrijheid en vrijheid van meningsuiting belangrijke waarden zijn binnen de Nederlandse cultuur. Dit soort culturele verschillen kunnen een negatief effect hebben op de prestaties het werk en de studie. Onderzoek heeft uitgewezen dat studenten die zich bewust zijn van hun culturele identiteit beter presteren.[7]

De multiculturele samenleving De complexiteit van diversiteit is een uitdaging waar de gehele Nederlandse samenleving mee te maken heeft. Het publieke debat over de multiculturele samenleving toont hoe dit leeft onder de bevolking en in de politiek. De meeste partijen lijken culturele diversiteit te erkennen en tolereren en culturele verschillen mits het de kernwaarden van vrijheid, gelijkwaardigheid en autonomie niet beperkt.[8] Diversiteit is een fundamenteel aspect van het leven, ieder mens en iedere cultuur is als individu uniek, toch delen we op fundamenteel niveau dezelfde behoeften, dromen en ambities. Het is de uitdaging voor alle Nederlanders om een manier te vinden waarbij deze kernwaarden voor alle mensen ongeacht culturele of religieuze achtergrond gewaarborgd kunnen worden en diversiteit niet als een bedreiging maar als een vorm van rijkdom te zien.
Bronvermelding: [1] CBS (2006) Helft van de jeugd in grote steden niet-westers allochtoon [2] Sansone, L. (1994) The Making of Black Culture : The new subculture of lower-class young black males of Surinamese origin in Amsterdam [3] Severiens S., Meeuwisse M. Born, M. (2010), Learning Environment, Interaction, Sense of Belonging and Study Success in Ethnically Diverse Student Groups [4] Resultaten enquête New Urban Collective [5] CBS (2005) Eenoudergezinnen naar herkomst ouder, 1 januari 2005 [6] Resultaten enquête Black Intellectual Gathering [7] Severiens S. et al. (2010) [8] Rob Wijnberg - (2010) – En mijn tafelheer is Plato